پروژه های عمرانی رفاهی :
اختتامیه مسابقات فوتبال جام دهه فجر شهرک نظامی

اختتامیه مسابقات فوتبال جام دهه فجر شهرک نظامی