پروژه های عمرانی رفاهی :
بازدید بخشدار و فرماندار محترم از ماشینهای گشت ساختمانی و سد معبر دهیاری های سطح شهرستان

بازدید بخشدار و فرماندار محترم از ماشینهای گشت ساختمانی و سد معبر دهیاری های سطح شهرستان