پروژه های عمرانی رفاهی :
برخورد و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهرک

برخورد و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهرک