پروژه های عمرانی رفاهی :
جناب آقای مهندس بنیادی انتصاب جنابعالی بعنوان سرپرست دهیاری را تبریک عرض می نمائیم.

جناب آقای مهندس بنیادی انتصاب جنابعالی بعنوان سرپرست دهیاری را تبریک عرض می نمائیم.