پروژه های عمرانی رفاهی :
حضور باشکوه مردم شهرک نظامی در مراسم پیاده روی جاماندگانِ غافله عشق

حضور باشکوه مردم شهرک نظامی در مراسم پیاده روی جاماندگانِ غافله عشق