پروژه های عمرانی رفاهی :
دهیار،شورا و پرسنل دهیاری در کنار مردم شریف نظامی در راهپیمایی روز قدس شرکت کردند

دهیار،شورا و پرسنل دهیاری در کنار مردم شریف نظامی در راهپیمایی روز قدس شرکت کردند