پروژه های عمرانی رفاهی :
شروع کد گذاری ملکهای فاقد سند ، جهت صدور سند مالکیت با همت شورای اسلامی و دهیاری اسلام آباد نظامی

شروع کد گذاری ملکهای فاقد سند ، جهت صدور سند مالکیت با همت شورای اسلامی و دهیاری اسلام آباد نظامی