پروژه های عمرانی رفاهی :
نصب عکس شهدا بر روی المان های بلوار امام حسین علیه السلام

نصب عکس شهدا بر روی المان های بلوار امام حسین علیه السلام