پروژه های عمرانی رفاهی :
کمک رسانی نیروهای گشت به سازمان آب جهت آبرسانی به روستای هفت دستگاه

کمک رسانی نیروهای گشت به سازمان آب جهت آبرسانی به روستای هفت دستگاه